Stadgar

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB


Klubben bildades den 3 december 1947 och har sin hemort på Frösön.

Stadgarna antagna vid årsmötet 2010-03-03.

Reviderade vid årsmöte 2011

Revisionshistorik

Antagna vid

Datum

Revision 1.0

Årsmöte

3 mars 2010

Revision 1.1

Årsmöte

15 mars 2011

§ 1 Ändamål


Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben

skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.


§ 2 Medlemskap


2.1 Ansökan och antagning


Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny

medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

En tidigare medlem i klubben, som önskar återinträde, skall reglera eventuella skulder innan ett

nytt medlemskap accepteras.


2.2 Medlemskategorier


Medlemmar indelas i följande kategorier:

1. Enskilda medlemmar

2. Stödmedlemmar

Kapitel 2.4 beskriver vad som gäller för kategorin stödmedlemmar.

3. Hedersmedlemmar

Ansökan om medlemskap görs till kategori 1 eller 2.


Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag

väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av

kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är

befriad från årsavgift.


2.3 Medlem


2.3.1 Rättigheter


Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad varvsanläggning. Se vidare § 12.


2.3.2 Skyldigheter


Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar,

ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är

ersättningsskyldig. Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.


2.3.3 Utträde


Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid anses ha utträtt ur klubben på

egen begäran.


2.3.4 Uteslutning


På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem

• Motverkar klubbens syften

• Skadar klubbens intressen

• Inte fullgör de skyldigheter som är stadgade

• Gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom

klubben att dess anseende äventyras.


För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till

föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att

uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till

uteslutningen.


2.4 Stödmedlem


Nedanstående punkter gäller för stödmedlem:

• Äger rätt att utnyttja klubbens samlingslokal

• Äger rätt att delta i klubbens verksamhet

• Äger rätt att närvara vid föreningsmöten

• Äger rätt att inlämna förslag och motioner

• Är befriad från arbetsplikt

• Äger ej rösträtt vid föreningsmöte

• Äger ej rätt att vara ombud för medlem vid föreningsmöte

• Är ej registrerad i Svenska Båt Unionen (SBU)


§ 3 Beslutande instanser


Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller

extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar

beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.


§ 4 Verksamhetsår


Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari till 31 december.


§ 5 Avgifter


Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.


§ 6 Betalning


Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.

Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift skall

läggas till det ursprungliga beloppet.

Utebliven betalning innebär att medlem anses ha utträtt ur klubben på egen begäran.


§ 7 Föreningsmöten


7.1 Antal möten


Förutom årsmöte skall 1 ordinarie föreningsmöte hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan

extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.


7.2 Kallelse


Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före

mötet. Kallelsen sker per post eller via e-post.


7.3 Förslag till dagordningspunkt / motion


Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast tre veckor före sista

tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan

skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.


7.4 Årsmöte


Årsmöte hålls årligen före utgången av 1 kvartalet av verksamhetsåret.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

• Fastställande av röstlängd för mötet

• Fråga om mötet är behörigen utlyst

• Fastställande av dagordning

• Val av ordförande och sekreterare för mötet

• Val av protokolljusterare och rösträknare

• Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste

verksamhetsåret

• Revisorernas berättelse

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Propositioner och motioner

• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

• Val av styrelse

• Val av revisorer

• Val av valberedning

• Övriga val


7.5 Övriga ordinarie föreningsmöten


Ett ordinarie föreningsmöte skall hållas under fjärde kvartalet av verksamhetsåret.


7.6 Extra föreningsmöte


Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat

eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 1/3 av klubbens medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.


7.7 Rösträtt, beslut och val


Varje medlem, som fyllt 16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av

ordförande för mötet.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.


§ 8 Styrelse och förvaltning


8.1 Styrelsens sammansättning och val


Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, vice

sekreterare, en ordinarie ledamot samt en suppleant. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år.


Udda år väljs:

• Ordförande

• Sekreterare

• Ordinarie ledamot

Jämna år väljs:

• Vice ordförande

• Kassör

• Vice sekreterare

• Suppleant


8.2 Styrelsens skyldigheter


Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 2

gånger per år.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig.

Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:


• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.

• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal.

Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.

• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.

• Representera klubben.

• Förvalta klubbens egendom och medel.

• Besluta om firmatecknare.

• Besluta om antagning av ny medlem.

• På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.


§ 9 Revisorer


Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår

växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge

skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.


§ 10 Valberedning


Valberedningen bestående av 2 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och 1 suppleant

och väljes av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:

• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för

val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.

• Mota nomineringar från klubbens medlemmar.

• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.

• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.


§ 11 Förtjänsttecken och emblem


För förtjänsttecken och emblem gäller särskilt utfärdade bestämmelser.


§ 12 Varvanläggning


För förhållandena vid klubbens varvanläggning finns särskilt av klubben utfärdade bestämmelser.

Dessa fastställs av föreningsmöte.


§ 13 Stadgeändring


Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två

på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan

paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§ 14 Klubbens upplösning


Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av

kallelsen.

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads

mellanrum.

Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med

klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.